Про надання фізично-оздоровчих послуг 

1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

1.. 1.1. Договір, є пропозицією (публічною офіційною офертою) ФОП Башоян А.А. що представляє Фітнес-студію On Fit (далі – «Студія»), адресованою колу осіб, що бажають придбати фізично-оздоровчі послуги Студії.
2.. 1.2. Згідно зі ст. 633 Цивільного кодексу України у разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг фізична особа здійснює акцепт даної оферти (укладає договір публічної оферти) і стає «Клієнтом» Студії.
3.. 1.3. Прийняття (акцепт) Договору означає повне та беззастережне прийняття Клієнтом усіх його умов без будь-яких виключень та обмежень.
4.. 1.4. Клієнт відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепт) Договору після ознайомлення з його умовами, Правилами Студії та прайс-листом, розміщеними на інформаційному стенді Студії, а також на офіційному сайті onfitstudio.com шляхом оплати Клієнтом послуг Студії.
5.. 1.5. Публічний договір укладений у такий спосіб має юридичну силу відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному Студією та Клієнтом. Далі за текстом Договору Студія та Клієнт разом називаються «Сторони», а кожен окремо «Сторона». Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору відповідно до його умов.
6.. 1.6. Договір набуває чинності з моменту отримання оплати Клієнтом.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Студія зобов’язується надати Клієнту фізично-оздоровчі послуги за переліком згідно з видом придбаного абонемента, а Клієнт зобов’язується оплатити послугу в розмірі та порядку, передбаченому цим договором.
2.2. Під абонементом розуміється іменне право Клієнта на споживання послуг відповідно до умов цього договору (разове чи систематичне).
2.3. Відповідно до строків та часу відвідування Клієнт має право придбати один з абонементів, які представлені на даний час у Студії.
3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ
3.1. Вартість послуг за цим Договором визначається прайс-листом Студії, який розміщенио на інформаційному стенді Студії, а також на офіційному сайті https://www.onfitstudio.com/.
3.2. Клієнт зобов`язаний оплатити послуги в розмірі 100% згідно з прайс-листом Студії на обраний Клієнтом вид абонемента, затверджений Студією.
3.3. Оплата вартості абонемента відбувається перед першим відвідуванням.
3.4. Розрахунки за Договором проводяться в національній валюті, у готівковій або безготівковій формі.
3.5. Доступ в Студію можливий лише при наявності Клубної картки. При кожному відвідуванні Клієнтом Студії з метою отримання послуг, проводиться обов’язкове сканування Клубної картки адміністрацією Студії.
3.6. Клубна картка є індивідуальною, її використання не може бути здійснено іншими особами.
3.7. Термін дії Клубної картки обмежений відповідним придбаним пакетом послуг, однак отримувати фізично-оздоровчі послуги Клієнт може лише за наявності оплаченого абонементу згідно прайс-листа Студії. Клубна карта активується автоматично через 7 днів після її оплати.
3.8. Отримана Клієнтом Клубна картка переходить у його власність. Вартість виготовлення першої отриманої Клінтом Клубної картки входить у вартість послуг за цим Договором. Додаткове виготовлення втраченої Клієнтом Клубної картки вважається наданням додаткових послуг та сплачується ним додатково, згідно з прайс-листом Студії.
3.9. У разі закінчення строку дії абонементу, який передбачено діючим прайс-листом, вважається, що послуги Клієнтом спожиті, а Студія вважається таким що надав послуги належним чином та у повному обсязі.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Клієнт протягом терміну дії абонемента має право:
4.1.1. вимагати від Студії виконувати його обов’язки за цим Договором;
4.1.2. отримувати послуги у порядку та на умовах передбачених цим Договором, Правилами Студії та видом абонементу згідно прайс-листа Студії який обрав Клієнт;
4.1.3. користуватись додатковими послугами, згідно прайс-листа Студії;
4.1.4. відвідувати Студію в години його роботи відповідно до виду абонемента;
4.1.5. регулярно знайомитись з розкладом занять у Студії;
4.1.6. здійснювати оплату послуг Студії лише тим шляхом, що передбачений умовами цього Договору;
4.1.7. під час споживання послуг отримувати допомогу (консультування) фахівців які володіють певними знаннями та навиками щодо занять фізичною культурою та різними видами спорту – Тренерів;
4.1.8. на досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання цього Договору і вжиття всіх можливих досудових заходів для вирішення порушених питань.
4.2. Клієнт зобов’язаний:
4.2.1. дотримуватися і не порушувати Договір та Правила Студії;
4.2.2. своєчасно оплатити вартість послуг, зазначену в п. 3 цього Договору;
4.2.3. відвідувати Студію лише при пред’явленні Клубної картки, а у разі її втрати відновити за додаткову плату, згідно діючого прайс-листа;
4.2.4. у повній відповідності виконувати рекомендації Тренера Студії за обсягами навантаження;
4.2.5. обов’язково повідомляти Студію про будь-які медичні протипоказання. За наявності протипоказань надати виписку з медичного закладу, що надає медичну допомогу на постійній основі, яка повинна містити рекомендації лікуючого лікаря щодо можливих та допустимих фізичних навантажень для Клієнта під час занять;
4.2.6. пройти інструктаж з техніки безпеки і правил пожежної безпеки та отримати рекомендації у працівників Студії;
4.2.7. дбайливо ставитися до майна Студії, запобігати поломці устаткування і негайно повідомляти про порушення правил відвідування (нанесення збитку майну, поломки обладнання) Студії черговому адміністратору;
4.2.8. сплатити повну вартість за втрату (псування) майна Студії відповідно з діючими тарифами;
4.2.9. самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду.

4.3. Студія має право:
4.3.1. вимагати від Клієнта сплати вартості послуг відповідно до обраного абонементу згідно прайс-листа Студії, а також вартості додаткових послуг;
4.3.2. вимагати лікарського огляду (довідку) при наявності явних ознак, що вказують на те, що стан здоров’я Клієнта може становити загрозу здоров’ю інших клієнтів або персоналу Студії, а в разі підтвердження цих ознак – тимчасово припинити в односторонньому порядку надання послуг;
4.3.3. в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору, Правил, прайс-листа, тощо.;
4.3.4. без попереднього сповіщення встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми;
4.3.5. вимагати від Клієнта припинення дій, що порушують Правила Студії, а у разі ігнорування зауважень працівників Студії– просити Клієнта покинути Студію;
4.3.6. не допускати в Студію Клієнтів у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння; з неадекватною поведінкою; Клієнтів, які порушують Правила Студії та правила техніки безпеки; Клієнтів, які своїми діями загрожують здоров`ю, майну, честі та гідності інших Клієнтів або працівників Студії; у випадку наявності в Клієнта медичних протипоказань для занять;
4.3.7. здійснювати відео та аудіо нагляд у приміщеннях Студії та прилеглих територіях, а також відео та аудіо фіксацію усіх дій персоналу та відвідувачів Студії, без окремої згоди останніх (з урахуванням норм моралі та етики). Використовувати результати відео та аудіо фіксації у відповідності до чинного законодавства України (у т.ч. як докази у будь-яких спірних питаннях);
4.3.8 змінити адресу розташування Студії;
4.4.8. інші права передбачені цим Договором та законодавством України.
4.4. Студія зобов’язується:
4.4.1. надавати Клієнту належні фізично-оздоровчі послуги в залі фітнес та йога занять відповідно до виду купленого абонементу;
4.4.2. після оплати Клієнтом Клубної картки – видати її Клієнту;
4.4.3. провести з Клієнтом перед початком тренувань інструктаж з техніки безпеки і з правил поведінки у Студії;
4.4.4. надавати консультації тренера (адміністратора) за вибором програми тренувань фітнесу та/чи йоги.
4.4.5. надавати Клієнту можливість користуватись майном Студії у порядку передбаченому цим Договором та Правилами
4.4.6. утримувати Студію в належному санітарно-гігієнічному стані;
4.4.7. регулярно складати і вивішувати розклад занять у Студії.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей договір вступає в силу з моменту покупки абонемента і діє до його закінчення.
5.2. Договір вважається пролонгованим у разі придбання Клієнтом абонемента на наступний термін згідно п.3 цього Договору.
6. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
6.1. Студія має право в будь-який час на свій розсуд змінити умови Договору. У разі зміни Студією умов Договору, зміни набувають чинності з моменту розміщення змінених умов, якщо інший термін не вказаний при такому розміщенні.
6.2 У разі зміни умов Договору з ініціативи Студії повернення грошових коштів за оплачений абонемент не здійснюється.
6.3. Договір підлягає достроковому розірванню в односторонньому порядку з ініціативи Студії в наступних випадках:
6.3.1. грубого порушення Клієнтом Правил Студії або умов даного Договору;
6.3.2. несвоєчасної або неповної оплати Клієнтом абонементу;
6.3.3. виявлення (наявність) у Клієнта документально підтверджених протипоказань, які створюють загрозу його життю, а також життю чи здоров’ю інших Клієнтів або персоналу Студії.

6.4 Умови повернення грошових коштів за невикористані послуги

Якщо Клієнт здійснив оплату однієї із послуг, але з якихось причин бажає від неї відмовитися, ВІн має право на повне або часткове повернення коштів.

- Повне повернення грошових коштів можливе за умови, якшо Клієнт не почав користуватися послугою (не активував абонемент шляхом відвідування заняття) та письмово попередив адміністрацію Студії протягом 14 календарних днів з дня проведення оплати. Повернення коштів буде здійснено протягом 30 банківських днів з дня реєстрації письмового звернення шляхом зарахування коштів на рахунок Клієнта.

- Часткове повернення коштів передбачається у випадках неперебачуваних проблем пов'язаних зі здоров'ям (при наявності медичної довідки), коли Клієнт вже почав користування послугою (відвідав одне або більше занять у Студії; Студія залишає за собою право визнати таку послугу використаною та здійснити перерахунок вартості для часткового повернення коштів. Часткове повернення коштів здійснюється протягом 30 банківських днів з моменту отримання заяви на часткове повернення коштів.

- За використані послуги повернення коштів не передбачається.


7. ТРЕНЕР

7.1. У відповідності до положень цього Договору та додатків до нього, а також положень Цивільного кодексу України, Студія надає право Тренерові перебувати у Студії та займатись виключно діяльністю, що не суперечить вимогам цього Договору, Правил Студії та нормам чинного законодавства України.
7.2. Студія не несе відповідальності за неякісне та неправильне надання Тренером консультаційних послуг, та за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок неякісного надання таких послуг.
7.3. Поняття «Тренер, старший тренер, персональний тренер, інструктор, тощо» є внутрішнім визначенням та поняттям Студії. Кваліфікаційні вимоги, передбачені профільними нормативно-правовими актами, до наведених вище понять у розумінні цього Договору, не застосовуються.


8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. За невиконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства України.
8.2. Студія не приймає на зберігання особисті речі Клієнта, а лише надає Клієнту в тимчасове користування шафки. Студія не несе відповідальності за залишені або втрачені (загублені) речі Клієнта.
8.3. Клієнт несе персональну відповідальність за своє здоров’я.
8.4. Студія не несе ніякої відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце при отриманні Клієнтом Послуг, у т.ч. пов’язані зі станом здоров’я, якщо такі стались не з вини Студії.
8.5. Клієнт несе персональну відповідальність за чистоту, порядок, свою безпеку та безпеку людей, що знаходяться поруч.
8.6. Студія не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, які не є його працівниками.
8.7. У разі пошкодження майна Студії з вини Клієнта, він відшкодовує Студії повну вартість цього майна.
8.8. Усі суперечки й розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Клієнта. Заява Клієнта розглядається протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання. У випадку, якщо суперечку не вирішено в претензійному порядку, будь-яка зі Сторін має право на звернення до суду за місцем знаходження Студії.

9. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ВИПАДКУ ВИНИКНЕННЯ ФОРС-МАЖОРНИХ ОБСТАВИН

9.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань за Договором, якщо доведе, що таке невиконання сталося внаслідок форс-мажорних обставин.
9.2. Під форс-мажорними обставинами відносно Сторін розуміються обставини, які знаходяться поза волею сторони, такі як страйки, локаути, пожежі, землетруси, війни, епідемії, заборонні заходи міжнародних організацій, рішення органів державної влади та управління.
9.3. Терміни виконання зобов’язань за Договором відкладаються при виникненні форс-мажорних обставин на час, протягом якого останні будуть діяти. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом трьох та більше місяців Сторони мають право припинити дію даного Договору.
9.4. Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин та виявилася внаслідок цього неспроможною виконувати зобов’язання за Договором, зобов’язана не пізніше ніж за 3 робочі дні з моменту їх виникнення, в письмовій формі поінформувати про це іншу сторону. Несвоєчасне інформування про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну сторону права посилатися на ці обставини як на підставі звільнення від відповідальності.
9.5. Обов’язковою умовою підтвердження наявності форс-мажорних обставин є довідка, видана компетентними органами.

10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Інформація вважається доведеною до відома Клієнта, якщо вона розміщена на інформаційному стенді Студії, а також на офіційному сайті https://www.onfitstudio.com/
10.2. Усі додатки до Договору є невід’ємною його частиною та мають рівну з даним Договором юридичну силу.
10.3. Клієнт гарантує, що всі умови цього Договору та Правил Студії йому зрозумілі та він їх приймає безумовно і в повному обсязі.
10.4. У випадку, що не врегульовано цим Договором, Студія і Клієнт зобов’язуються керуватися нормами, установленими чинним законодавством України.
10.5. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р. Клієнт надає свою безумовну згоду на обробку своїх персональних даних, які надані Клієнтом Студії в результаті правових відносин.
10.6. Оплата абонемента Клієнтом означає однозначну згоду з вищевикладеним і підтвердженням того, що Клієнт ознайомлений зі змістом ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

РЕКВІЗИТИ СТУДІЇ

ФОП Башоян А.А.
51200 м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 122
ЄДРПОУ 3379718681
Р/р UA623052990000026008040113457 

Башоян А.А.